^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zespół Allegro

Program Erasmus+

Zielona Pracownia

Program "Laboratoria Przyszłości"

1. Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa w Ochabach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolaochaby.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą,
 • Możliwość odczytu strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących,
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych,
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link mogą nie posiadać opisów alternatywnych lub mogą zawierać niewłaściwe opisy;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”;
 • Treść na stronie nie zawiera właściwego formatowania tekstu (nagłówki, punktory, numeracja);
 • Slider nie posiada opisów alternatywnych, brak przełączenia zdjęć, oraz ich zatrzymania z poziomu klawiatury;
 • Mogą znajdować się podkreślenia nie będące linkiem;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Aktualizacja deklaracji: 2022-03-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Informacji udzielają pracownicy sekretariatu.
 • Można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html .
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 853 34 73 lub +48 33 853 37 81 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – ul. Krzempka 2, Ochaby

1)  Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony wschodniej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przed schodami zewnętrznymi znajduje się dzwonek dla niepełnosprawnych na wysokości do 120 cm.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku barierą architektoniczną jest brak windy.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię ani w platformę. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy szkoły. Możliwość skorzystania z mobilnej pętli indukcyjnej. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce wyznaczone jest bezpośrednio przed wejściem głównym na wewnętrznym parkingu.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Szkole Podstawowej w Ochabach jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
Laboratoria Przyszłości
Program "Erasmus+"
Zielona Pracownia